Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Συναγωγή Πατέρων ήτοι συστηματικοί πίνακες της ελλληνικής πατρολογίας του J. - P. Migne

Δια τον παρόντος τεύχους συνεχίζομεν την έκδοσιν του από μακρού ετοίμου έργου ημών "Συναγωγή Πατέρων, ήτοι συστηματικοί πίνακες της ελλληνικής τον J. P. Migne", εις την σύνταξιν του οποίου έχομεν αφιερώσει πλείστα των καλλίστων της νεότητας χρόνων. Ότι μόλις μετά τριετίαν από της δημοσιεύσεως του προηγουμένου τεύχους, εις ο περιελαμβάνοντο τα εις την Παλαιάν Διαθήκην ανήκοντα λήμματα, καθίσταται δυνατή η πραγματοποίησις της εν συνεχεία εκτυπώσεως του παρόντος, οφείλεται και τούτο πάλιν, κυρίως, "εις τον δυσβάστακτον φόρτον, τον εκ των ποικίλων ενασχολήσεων, εις ας υποχρεοί η τακτική καθηγεσία" και εις τας λοιπάς αντιξόους περιστάσεις. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)