Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Φορολογικές σημειώσεις 2010

Περιεχόμενα βιβλίου 1. Βασικές φορολογικές έννοιες. Συνταγματικές διατάξεις. Διάκριση φόρων. Ιστορική αναδρομή. 2. Φυσικά πρόσωπα. Κατηγορίες (πηγές) εισοδήματος. Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος και φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. 3. Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος επιχειρήσεων και επιτηδευματιών με βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Ειδικές περιπτώσεις άρθρου 33 του Ν. 2238/1994. Τεχνικές επιχειρήσεις άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 με πλήρη ανάλυση των διατάξεων όπως αυτές ισχύουν με το Ν. 3522/2006. 4. Παραδείγματα προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος επιχειρήσεων με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με μεταφορά δεδομένων στο έντυπο Ε3. Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού επιχείρησης με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με μεταφορά δεδομένων στο έντυπο Ε3. 5. Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων Ο.Ε, Ε.Ε., Κοινοπραξιών, Ε.Π.Ε., Α.Ε., Συνεταιρισμών, Δημοσίων - Δημοτικών - Κοινοτικών επιχειρήσεων, Αλλοδαπών επιχειρήσεων. Παραδείγματα φορολογίας και διάθεσης αποτελεσμάτων επιχειρήσεων. Λογιστικές εγγραφές. 6. Περαίωση υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο Ν. 3296/2004. Παραδείγματα, μεταφορά δεδομένων των παραδειγμάτων στο έντυπο Ε3, στην εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., στο Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης Φ.Π.Α. και στα έντυπα φορολογίας εισοδήματος. 7. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Λήψη υπηρεσιών από 1.1.2010. Δηλωτικές υποχρεώσεις. 8. Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων. Πίνακες συντελεστών αποσβέσεων του Π.Δ. 299/2003. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Ανάλυση των διατάξεων, παραδείγματα, λογιστικές εγγραφές. 9. Πίνακες Μ.Σ.Κ.Κ. και συντελεστών καθαρών αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών. 10. Φορολογία κληρονομικών, δωρεών και γονικών παροχών.