Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η αποφυγή της διπλής φορολογίας κληρονομιών

Στο έργο "Η αποφυγή της διπλής φορολογίας κληρονομιών: Η συμβολή του ελληνικού δικαίου στην αντιμετώπιση του προβλήματος" εξετάζονται, πέραν του εθνικού νομοθετικού πλαισίου, τα εργαλεία του διεθνούς δικαίου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας κληρονομιών. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος αναλύονται οι βασικές έννοιες του φόρου κληρονομιών, οι κρατούσες αρχές των εθνικών νομοθεσιών για την επιβολή του φόρου, επισημαίνεται το πρόβλημα της διπλής φορολογίας στις περιπτώσεις που υφίσταται το στοιχείο της αλλοδαπότητας ή της διασυνοριακής διακίνησης, γίνεται συγκριτική επισκόπηση της φορολόγησης των διασυνοριακών κληρονομιών σε χώρες της ΕΕ με ειδική αναφορά στον θεσμό του αγγλοσαξονικού trust και τέλος, γίνεται επισκόπηση του Μοντέλου Σύμβασης του ΟΟΣΑ του 1982 και επισημαίνονται οι τρόποι με τους οποίους επιλύονται στο πλαίσιό του τα προβλήματα της διπλής φορολογίας κληρονομιών. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύεται το ζήτημα της εφαρμογής των τεσσάρων συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας κληρονομιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Στα επιμέρους κεφάλαια καταγράφονται λεπτομερώς νομικά ζητήματα ή ζητήματα πρακτικού ενδιαφέροντος προκειμένου να επισημανθούν οι ατέλειες ή οι ασάφειες των υφιστάμενων συμβάσεων. Στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται η φορολογία των διεθνών κληρονομιών σύμφωνα με το εσωτερικό μονομερές δίκαιο. Γίνεται αναφορά στην κοινωνική και οικονομική λειτουργία του φόρου, στις εφαρμοζόμενες αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και του διεθνούς φορολογικού δικαίου και εξετάζεται ο θεσμός του trust. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος εξάλειψης της διπλής φορολογίας με την εφαρμογή των μονομερών μέτρων αποφυγής διπλής φορολογίας και διατυπώνονται συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τον φόρο κληρονομιών και τη διεθνή διπλή φορολογία.