Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η Μαύρη Βίβλος των εγκλημάτων του ΕΑΜ

Ολόκληρος η ανθρωπότης εκινδύνευσεν από τον καταστρεπτικόν πόλεμον, που εξαπέλυσεν εναντίον της ο Χίτλερ. Η πατρίς μας όμως εκινδύνευσε περισσότερον από κάθε άλλο Κράτος, διότι τρεις τρομεροί εχθροί της επετέθησαν, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι δια να την εξαφανίσουν από το πρόσωπον της γης. Και εναντίον των τριών αυτών βαρβάρων αντέταξεν η Ελλάς ηρωϊσμόν, που σπάνια αναφέρεται από την Ιστορίαν εις την ζωήν άλλων λαών. Αλλά τον μεγαλύτερον και τρομακτικώτερον κίνδυνον δεν διέτρεξεν από τους κατακτητάς, όσον κατά το χρονικόν διάστημα 1941-1944 από το ΕΑΜ, το οποίον έκαψεν, ητίμασε και προσεπάθησε να θάψη οριστικώς την Ελλάδα. Η θεοκατάρατος αυτή οργάνωσις που λέγεται ΕΑΜ, συλλαβούσα με τους Σατανάδες των Βαλκανίων, εγέννησε τας θεομηνίας που ακούουν εις το όνομα ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ, ΕΤΑ, ΕΠ κ.λ.π. αι οποίαι, κάθε μία χωριστά, και όλαι μαζί, υπήρξαν δια τον δύσμοιρον τόπον μας, ληστοσυμμορίαι, μπουλούκια δολοφόνα, φωλεαί λυσσασμένων λύκων και ρυπαρών υαινών. Η αντεθνική, η αντικοινωνική, η αντιχριστιανική αυτή συμμορία παρουσιάσθη αρχικώς ως "το ΕΑΜ", ήτοι Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον, ενώ πραγματικώς ήτο και είναι "η ΕΑΜ", τουτέστιν Ένωσις αδελφών Μόσχας. Της οργανώσεως ταύτης αποφασίζομεν να κάμωμεν, συν Θεώ Αγίω, τα επίσημα αποκαλυπτήρια, δια να διαφωτίσωμεν την ελληνικήν κοινωνίαν. Και προς τούτο το ανά χείρας έργον περιλαμβάνει: 1) τας εκτελέσεις κατά την κατοχήν, με τα απαραίτητα επεξηγηματικά κεφάλαια, 2) τα Δεκεμβριανά, και 3) το δράμα των ομήρων. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)