Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Τελικές επιχειρήσεις

Η παρούσα μελέτη αποτελεί καθαρώς ιστορικήν μελέτην των όλων επιχειρήσεων Γράμμου, κατά μήνα Αύγουστον του έτους 1949+. Προσεπάθησα εις τας επόμενας σελίδας, βάσει των συγκεντρωθέντων επισήμων στοιχείων, να δώσω ακριβή εικόνα της τεραστίας Εθνικής προσπαθείας δια την επίτευξιν της Νίκης. Πιστεύω ότι επέτυχον της προσπαθείας μου. Ο αναγνώστης μελετών τας σελίδας, ας μεταφερθεί εις το πεδίον των σκληρών μαχών και ας αναλογισθεί τας υπερανθρώπους θυσίας κόπων και αίματος και τας πολλάς εκατοντάδας των νεκρών και τας χιλιάδας των τραυματιών, ίνα εν συμπεράσματι χαλυβδώσει την πίστιν του εις την αξίαν των αιωνίων ιδανικών, εις την αξίαν της θυσίας δια την Ιδέα - Πατρίδα. (εισαγωγή του βιβλίου)