Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Το δίκαιο των ακινήτων

Με τον παρόντα τόμο από τη σειρά Ειδικά Θέματα του Δικαίου υπό τον τίτλο "Πολεοδομία - Δόμηση" παρουσιάζεται μία ιδιαίτερα σημαντική ύλη από το Δίκαιο των Ακινήτων: η πολεοδομία και η δόμηση. Μετά το πλήθος των νομοθετικών εξελίξεων που παρατηρήθηκαν στο δίκαιο της δόμησης μέσα στο 2011, κυρίως με τους Ν 4014/2011 και Ν 4030/2011, η έκδοση "Το δίκαιο των ακινήτων: Πολεοδομία - Δόμηση" έρχεται να συμπληρώσει το σχετικό κενό στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, το νομοθετικό καθεστώς για την έκδοση των αδειών δόμησης άλλαξε ριζικά με το Ν 4030/2011 (ΦΕΚ Α΄ 249/25.11.2011) «νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Βασικοί στόχοι του νομοθετήματος αυτού (το οποίο παρουσιάζεται διεξοδικά στην ενότητα του παρόντος έργου "Το δίκαιο των ακινήτων: Πολεοδομία - Δόμηση" για τις "οικοδομές - οικοδομικές άδειες") είναι ο επαναπροσδιορισμός της αρμοδιότητας για την έκδοση αδειών δόμησης, η οποία πλέον ανατίθεται στις "Υπηρεσίες Δόμησης" των Δήμων, η διαφάνεια με τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και μελετών και η θεσμοθέτηση ελέγχου της εφαρμογής των αδειών δόμησης από διαφορετικό κάθε φόρα πρόσωπο (τον Ελεγκτή Δόμησης) ώστε να διασφαλισθεί η διαφάνεια και να αποφευχθούν φαινόμενα συναλλαγής μεταξύ ελεγχόμενων και ελεγκτών.