Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α' (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017 Περιεχόμενα: - Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων - Κατηγορίες οντοτήτων - Κριτήρια ένταξης - Λογιστικά συστήματα - Παραστατικά πωλήσεων - Αποθέματα - Κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και για έξοδα - Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων - Έσοδα και Έξοδα. - Χρηματοοικονομικά στοιχεία - Καθαρή θέση - Υποχρεώσεις - Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία. - Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου - Παρακολούθηση λογιστικής και φορολογικής βάσης - Λοιπά πρακτικά θέματα απλογραφίας και διπλογραφίας