Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Μάθε ψηφιακά... Παίζοντας συνεργατικά

Στο βιβλίο αυτό δίνεται έµφαση στη σύνδεση µεταξύ θεωρητικών προσεγγίσεων και διδακτικών πρακτικών σχετικά µε την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση. Για το σκοπό αυτό, το βιβλίο παρέχει στον αναγνώστη: - ένα κατάλληλο, περιεκτικό και ξεκάθαρα διατυπωµένο θεωρητικό υπόβραθρο, απαραίτητο για τη σχεδίαση και υλοποίηση διδακτικών σεναρίων, καθώς και προδιαγραφών ποιότητας εκπαιδευτικού λογισµικού, - συγκεκριµένες µεθοδολογίες υλοποίησης των παραπάνω θεωρητικών προσεγγίσεων στη σχολική τάξη - σαφείς µεθοδολογίες συνεργατικής σχεδίασης παιγνιωδών ψηφιακών έργων - µεθόδους και εργαλεία µε τα οποία µπορεί να υποστηριχθεί τεχνολογικά, η δοµηµένη συνεργατική µάθηση - µια σειρά από πλούσια παραδείγµατα εκπαιδευτικών σεναρίων -είκοσι σενάρια- τα οποία είναι δοκιµασµένα σε πραγµατικές τάξεις και εµπνέονται από το θεωρητικό υπόβαθρο, τις µεθοδολογίες και ορισµένα από τα ψηφιακά εργαλεία που προαναφέρθηκαν. Τα σενάρια αυτά αφορούν σε βασικές έννοιες και θεµατικές της Αγωγής Υγείας στην εκπαίδευση. Τα φύλλα εργασίας των διδακτικών σεναρίων είναι αποθηκευμένα στο CD που συνοδεύει αυτό το βιβλίο ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να τα εκτυπώσει και να τα χρησιμοποιήσει αυτούσια ή να κάνει τις τροποποιήσεις που εκείνος κρίνει κατάλληλες για χρήση στην τάξη του. Το βιβλίο απευθύνεται σε: (α) φοιτητές Παιδαγωγικών Τµηµάτων, (β) φοιτητές άλλων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων που παρακολουθούν µαθήµατα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, (γ) εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που επιθυµούν να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά σενάρια µε βάση την τεχνολογικά υποστηριζόµενη, δοµηµένη, συνεργατική και παιγνιώδη µάθηση.