Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Η κατάχρηση δικαιώματος στις εργασιακές σχέσεις και η δικονομική της μεταχείριση

Από την μέχρι σήμερα θεωρητική και νομολογιακή διάπλαση της έννοιας της καταχρήσεως δικαιώματος στο πεδίο-χώρο των εργασιακών σχέσεων, δεσπόζουσα θέση κατέχει η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας. Σε καμία, όμως, περίπτωση θα πρέπει να θεωρηθεί, ότι εδώ κυρίως εντοπίζονται και παρουσιάζονται τα προβλήματα τα οποία γεννά και προκαλεί η εφαρμογή της εννοίας της καταχρήσεως δικαιώματος στις εργασιακές σχέσεις. Και τούτο διότι, όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, ο θεσμός της καταχρήσεως δικαιώματος έχει εφαρμογή σε όλο το φάσμα και τις εκδηλώσεις της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας από την σύστασή της έως και την λύση της. Με γνώμονα την παρατήρηση αυτή στα κεφάλαια τα οποία ακολουθούν, θα γίνει συστηματική ανάλυση των μορφών εμφανίσεως και εφαρμογής της εννοίας της καταχρήσεως δικαιώματος στις διάφορες εκφάνσεις και εκδηλώσεις της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου, τόσο από την πλευρά του εργοδότη, όσο και από την πλευρά του εργαζομένου.