Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Οι Φιλικοί

Ο παρών κατάλογος συνετάχθη σχεδόν αποκλειστικά επί τη βασεί του καταλόγου του Αρχείου Σέκερη. Εχρησιμοποιήθη όμως και ο κατάλογος Ξάνθου και προσετέθησαν μερικοί Φιλικοί των οποίων η μύησις μαρτυρείται από τα αφιερωτικά των ή τα εφόδιαστικά διπλώματά των - ανέκδοτα ή δημοσιευμένα. Τούτο, μόνον εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά εμυήθησαν προ του 1819, η εφ' όσον η ιστορική σημασία του ονόματός των το επεδείκνυε. Τόσον ο κατάλογος Ξάνθου όσο και ο του Αρχείου Σέκερη είναι συντεταγμένοι επί τη βάσει των αφιερωτικών. Λοιπόν σε κάθε Φιλικό αναγράφονται όσα στοιχεία περιέχονται και εις τα αφιερωτικά. Ήτοι: α' το όνομα και επώνυμον, β' η πατρίς, γ' το επάγγελμα, δ' η ηλικία, ε' ο κατηχητής, στ' η προσφορά, ζ' ο χρόνος και ο τόπος της μυήσεως, η' η διεύθυνσις του αφιερωτικού, θ' το σήμα αφιερώσεως και καθιερώσεως. Ανατύπωση της εκδόσεως του 1937.