Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Δίκαιο εμπορικών εταιριών

Στην 3η έκδοση του έργου "Δίκαιο εμπορικών εταιριών" ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ανάλυση του νέου Ν 4548/2018 για την Ανώνυμη Εταιρία (όπως ήδη ισχύει μετά τους Ν 4587/2018 και 4601/2019), που αντικατέστησε τον ΚΝ 2190/1920, καταργώντας τον, ύστερα από σχεδόν έναν αιώνα εφαρμογής. Στο παρόν λήφθηκαν επίσης υπόψη και επισημαίνονται οι τροποποιήσεις που υπέστησαν, σε μικρότερο πάντως βαθμό, οι υπόλοιποι νόμοι περί εμπορικών εταιριών. Πρόκειται για τον Ν 3190/1955 περί Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, που τροποποιήθηκε από τους Ν 4541/2018 και 4601/2019, τον Ν 4072/2012, που υπέστη τροποποιήσεις από τους Ν 4541/2018 και 4601/2019, όσον αφορά αφενός, στις ρυθμίσεις περί Ομόρρυθμης Εταιρίας, Ετερόρρυθμης Εταιρίας και Κοινοπραξίας και αφετέρου, στις ρυθμίσεις περί Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Τέλος, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται αυτοτελώς ο Ν 4601/2019, με τον οποίο για πρώτη φορά ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι εταιρικοί μετασχηματισμοί και καταργούνται οι κατιδίαν σχετικές διατάξεις, που ίσχυαν για κάθε μια από τις εμπορικές εταιρίες. H παρούσα έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη νομοθετικά μέχρι τον Αύγουστο του 2019, φιλοδοξεί να εξοικειώσει τους φοιτητές, αλλά και τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης με το "νέο νομοθετικό περιβάλλον" περί εμπορικών εταιριών.