Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Μάρτυρες

Εάν η αρετή, ο ευθύς χαρακτήρ, η νομιμοφροσύνη και η πολιτική ηθική ηδύναντο υλοποιούμεναι να εικονισθώσιν, η ιδιότυπος και εξαιρετική φυσιογνωμία του Κωνσταντίνου Έσσλιν θα απετέλει μεγαλειώδη έκφανσιν όλων αυτών εν απαραμμίλλω συμπλέγματι. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου) Εκείνος που εγνώριζε διά πρώτην φοράν τον Ίωνα Δραγούμην ευρίσκετο εμπρός ενός ανεκτίμητου κεκρυμμένου θησαυρού. Ούτε οι θρύλλοι περί της εθνικής του δράσεως εν τη δούλη Ελλάδι, ούτε το τετιμημένον οικογενειακόν του όνομα, ούτε των θαυμαστών και των γνωρίμων του οι έπαινοι συνέτρεχον εις τον σχηματισμόν της εντύπωσεως ταύτης. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)